Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương NK 7 (2012 – 2017) - Phật Giáo Việt Nam
10:20 ICT Thứ tư, 15/07/2020

Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thứ hai - 05/08/2013 19:44
Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thành phần Nhân sự, nội quy và chương trình hoạt động phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

(HDPT) - Phân ban Phật tử Dân tộc (viết tắt là PB PTDT) có chức năng truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành cả nước sinh hoạt tu học ổn định, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ: rừng núi, môi trường sinh thái và động vật hoang dã. Trải qua nhiều thế kỷ, cộng đồng dân tộc Việt Nam đã gắn bó với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa và tiếng nói riêng. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện rõ nét qua sự sinh hoạt cộng đồng. Phật Giáo Việt Nam đã gắn liền với các dân tộc qua tinh thần từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha. Trong nhiệm kỳ 6 vừa qua, có hơn 10.000 người dân tộc anh em phát tâm quy y Tam bảo.
 
                                                                                         
               THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
               PHÂN BAN PHẬT TỬ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
               NHIỆM KỲ VII (2012- 2017)
               Theo quyết định số 152/QĐ-BHDPT, ngày 24-7-2013
 
A. Thường Trực
 

1.     Trưởng Phân ban        
2.     Phó Trưởng Phân ban 
3.     Phó Trưởng Phân ban  kiêm Phó Thư  ký  (Phía Bắc)
4.     Phó Trưởng Phân ban 
5.     Phó Trưởng Phân ban    
6.     Phó Trưởng Phân ban   
7.     Thư  ký  
8.     Phó Thư ký (phía Nam) 
9.     Thủ quỹ     
10.Kiểm soát

 B. Ủy Viên
11.Ủy viên
12.Ủy viên
13.Ủy viên
14.Ủy viên
15.Ủy viên
16.Ủy viên
17.Ủy viên
18.Ủy viên
19.Ủy viên
20.Ủy viên
21.Ủy viên 
22.Ủy viên
23.Ủy viên
24.Ủy viên
25.Ủy viên
26.Ủy viên
27.Ủy viên
28.Ủy viên
29.Ủy viên
30.Ủy viên
31.Ủy viên
32.Ủy viên
33.Ủy viên
34.Ủy viên
35.Ủy viên
36.Ủy viên
37.Ủy viên
Hòa thượng THÍCH THIỆN TRÍ
Thượng tọa THÍCH VIÊN GIÁC
ĐĐ THÍCH QUẢNG TRUYỀN
 
Đại đức THÍCH NHẬT HIẾU  
Ni sư THÍCH NỮ LIÊN THANH
Sư cô THÍCH NỮ NGUYÊN HOA 
Đại đức THÍCH TRÍ TÂM                  
Thượng tọa THÍCH CHÍ MINH
Đại đức THÍCH TRÍ THÀNH   
Đại đức THÍCH ĐỒNG NGẠN     
 
     
Hòa thượng THÍCH QUẢNG XẢ           
Hòa thượng THÍCH PHÁP CHIẾU
Thượng tọa THÍCH CHÂU QUANG       
Thượng tọa THÍCH QUẢNG TUẤN   
Thượng toạ THÍCH HUỆ MINH  
Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHÂU 
Thượng toạ THÍCH THANH MINH  
Thượng toạ THÍCH TRỪNG NGHỊ 
Thượng toạ THÍCH HUỆ THÀNH
Đại đức THÍCH MINH HẬU             
Đại đức THÍCH ĐỒNG TẤN
Đại đức THÍCH NGUYÊN SẮC 
Đại đức THÍCH THIỆN THÔNG   
Đại đức THÍCH THANH PHƯƠNG 
Đại đức THÍCH HẢI ĐỊNH               
Đại đức THÍCH MINH HUÂN       
Đại đức THÍCH BẢN CHUNG     
Đại đức THÍCH MINH HƯƠNG  
Đại đức THÍCH VIÊN TÁNH 
Đại đức THÍCH HUỆ VIÊN               
Đại đức THÍCH THIỆN XUÂN
Đại đức THÍCH TRÍ HUỆ
Ni sư  THÍCH ĐÀ MINH 
Ni sư  THÍCH ĐÀM THÀNH
Sư cô THÍCH  NỮ DIỆU HOA            
Sư cô THÍCH ĐÀM PHƯƠNG        
Cư sĩ  TÂM ĐỨC - Ngô Văn Đức                  
        
TPHCM
TPHCM
Lạng Sơn
 
Khánh Hòa
Bình Dương
Vũng Tàu
TPHCM
Vĩnh Long
TPHCM
Đồng NaiKonTum
Lâm Đồng
Đăk Lăk
Đăk Nông
Đồng Tháp
Gia Lai
Nam Định
Quảng Ngãi
TPHCM
Bình Phước
Bình Phước
Bình Thuận
BR-Vũng Tàu
Cao Bằng
Đăk Lăk
Hà Giang
Lạng Sơn
Nghệ An
Quảng Nam
Sóc Trăng
TPHCM
TPHCM
Hà Nam
Thanh Hóa
Bến Tre
Yên Bái
Đăk Lăk
Tổng cộng: 37 thành viên
 
                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
                                             TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
 
                                                                                 (đã ký)

                                                               Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN
 


NỘI QUI
PHÂN BAN PHẬT TỬ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU

 
    Trải qua nhiều thế kỷ, cộng đồng dân tộc Việt Nam đã gắn bó với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa và tiếng nói riêng. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện rõ nét qua sự sinh hoạt cộng đồng. Phật Giáo Việt Nam đã gắn liền với các dân tộc qua tinh thần từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha.
     Do vậy, Nội qui của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã thể hiện tính ưu việt của Phật giáo và cũng là kim chỉ nam cho nội qui của Phân ban Phật tử Dân tộc.
     Phân ban Phật tử Dân tộc hoạt động trên cơ sở giáo lý Phật giáo, thực hiện theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và pháp luật Nhà nước hiện hành.
Điều 1: Danh xưng: Phân ban Phật tử Dân tộc, viết tắt là PBPTDT
Điều 2: Mục đích của PBPTDT là truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành cả nước sinh hoạt tu học ổn định, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ: rừng núi, môi trường sinh thái và động vật hoang dã.
Điều 3: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của Phân ban Phật tử Dân tộc gồm 4 cấp:   
3.1 Cấp trung ương:
3.1.1 Thành phần nhân sự không quá 37 vị, gồm có các chức danh như sau :
- Trưởng Phân ban
- Các Phó Phân ban
- Thư Ký
- Phó Thư ký đặc trách phía Bắc
- Phó Thư ký đặc trách phía Nam
- Thủ quỹ
- Kiểm soát
- Các Ủy viên
3.1.2 Cấp này có nhiệm vụ hoạch định, soạn thảo chương trình hoạt động Phật sự từng nhiệm kỳ, từng năm trình BHDPT TW để xét duyệt. Đồng thời lập kế hoạch tổ chức thực hiện, phục vụ các nhu cầu tu học và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc. Tìm hiểu văn hoá, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của các nhóm dân tộc, để giáo hoá và hướng dẫn họ vào đạo theo chủ trương của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương.
3.2 Cấp tỉnh (các tỉnh thành trực thuộc trung ương)
3.2.1 Tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương, có thể cử một ủy viên Phật tử Dân tộc hoặc thành lập Phân ban Phật tử Dân tộc cấp tỉnh. Thành phần nhân sự không quá 09 vị, gồm có các chức danh như sau: 
- Trưởng Phân ban
- Các Phó Phân ban
- Thư ký 
- Phó Thư ký
- Thủ quỹ
- Kiểm soát
- Các Ủy viên
3.2.2 Cấp này có nhiệm vụ hoạch định, soạn thảo chương trình hoạt động Phật sự từng nhiệm kỳ, từng năm trình BHDPT cấp tỉnh để xét duyệt. Đồng thời lập kế hoạch tổ chức thực hiện, phục vụ các nhu cầu tu học và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc. Học tập:  ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, tập quán của các nhóm dân tộc; kết hợp Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức thuyết pháp, văn nghệ Phật giáo, tham gia trực tiếp các lễ hội của đồng bào dân tộc để giáo hoá và hướng dẫn họ vào đạo theo chủ trương của Ban hướng dẫn Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương.  
3.3 Cấp huyện (các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)
Tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương, cơ cấu một ủy viên Phật tử Dân tộc với trách nhiệm tổ chức các hoạt động Phật sự, phục vụ nhu cầu tu học, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc theo chủ trương của Phân ban Phật tử Dân tộc cấp tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
3.4 Cấp cơ sở (gồm các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, khuôn hội):
Có trách nhiệm tổ chức: đạo tràng, khoá tu, lớp giáo lý, giảng đường, và các mô hình sinh hoạt tu học khác cho đồng bào các dân tộc. Đặc biệt quan tâm thực hiện chương trình Phật hoá gia đình; động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc phát tâm quy y Tam bảo, làm Phật tử chân chính.
Điều 4: Nhiệm kỳ
Nhiệm kỳ của Phân ban Phật tử Dân tộc các cấp đồng với nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử cùng cấp.
Điều 5: Tài chánh:
- Tịnh tài do Phật tử đóng góp.
- Do các mạnh thường quân đóng góp.
- Do sự tự tạo hợp pháp.
Điều 6: Mọi sửa đổi, bổ sung Nội qui này phải được 2/3 thành viên của PBPTDT TW  biểu quyết và được Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phê duyệt.
Điều 7: Nội qui này gồm có Lời nói đầu và 07 điều, có hiệu lực khi được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thông qua và ra quyết định ban hành./.
 
                                 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
PHÂN BAN PHẬT TỬ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
 Nhiệm kỳ VII (2012-2017)

 
Trên cơ sở thành tựu những Phật sự trong Nhiệm kỳ VI (2007-2012), Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương sẽ tập trung thực hiện các công tác Phật sự trọng tâm của Nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) như sau:
1. Củng cố nhân sự Phân ban Phật tử Dân tộc các cấp.
2. Triển khai thực hiện Nội quy tu chỉnh (2013) của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương.
3. Tập huấn tình nguyện viên Phật tử dân tộc về chủ trương, Hiến chương của Giáo hội, Nội quy của Phân ban Phật tử Dân tộc và kỹ năng hoằng pháp ở các buôn làng.
4. Tiếp tục tổ chức các Lễ Quy y với quy mô lớn ở các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc.
5. Xây dựng nhà Rông Bụt (tự viện) hoặc Niệm Phật đường (đặt tên theo địa danh của buôn làng) cho đồng bào dân tộc tại các buôn, làng. Đặc biệt quan tâm đến các địa phương có đồng bào đã Quy y Tam bảo.
6. Tổ chức lớp học ngôn ngữ dân tộc và vận động Tăng Ni, tình nguyện viên Phật tử tham gia học tập.
7. Tổ chức biên soạn, phiên dịch quyển Kinh Nhật tụng và sách giáo lý căn bản bằng ngôn ngữ dân tộc.
8. Vận động đồng bào thực hiện Chương trình Phật hóa gia đình.
9. Vận động thanh niên Phật tử đăng ký tổ chức Lễ Hằng thuận khi kết hôn.
10.Tổ chức thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo. Đặc biệt quan tâm đồng bào dân tộc đã Quy y Tam bảo.
11.Xây dựng Phòng khám đa khoa từ thiện, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân dân tộc.
12.Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm vi văn hóa nghệ thuật gồm: tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, văn nghệ, phong tục tập quán, ẩm thực, ngôn ngữ, v.v…của 8 nhóm sau:
12.1. Nhóm Mường có 3 dân tộc : Mường, Chứt, Thổ
12.2. Nhóm Tày-Thái có 8 dân tộc: Bố Y, Lào, Lự, Nùng, Sán, Tày, Giáy, Sán                    Chay.
12.3. Nhóm Môn-Khmer có 21 dân tộc: Bana, Brâu Bru, Chơro, Pacoh, Cơho, Cơ Tu, Xtiêng, Giẻ Xtiêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ Mú, Mạ, Mảng, M Nông, Ơ Đu, Rơ Măm, Tà Ôi, Xinh Mun, Xơ Đăng, G'rai.
12.4. Nhóm Mông-Dao có 3 dân tộc: Dao, H Mông, PàThẻn
12.5. Nhóm Kadai có 4 dân tộc: Cờ Lao, La Chí, Laha, Pupéo
12.6. Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc: Chăm, Chu Ru, Ê Dê, Gia Rai, Ra Glai
12.7. Nhóm Hán có 3 dân tộc: Hoa, Nga, Sán Dìu
12.8. Nhóm Tạng có 6 dân tộc: Cống, Hà Nhì, La Hủ, Lô Hô, Phù Lá, Si La
 
                                                       PHÂN BAN PHẬT TỬ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
                                                          BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

 

 

Chơn Không

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này