Nghi Thức Niệm Phật tiếp dẫn - Phật Giáo Việt Nam
20:54 ICT Thứ ba, 26/05/2020

Nghi Thức Niệm Phật tiếp dẫn

Thứ năm - 01/11/2012 15:57
Nghi Thức Niệm Phật tiếp dẫn

Nghi Thức Niệm Phật tiếp dẫn

(HDPT) - Bồ tát Quán Tự tại, khi thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba la mật đa, thì Ngài soi thấy Năm uẩn đều Không, nên qua hết thảy khổ ách.
 
 NGHI THỨC
NIỆM PHẬT TIẾP DẪN (*)
1/- Khi bệnh nhân hấp hối hoặc trở nặng, tín chủ nên đặt bệnh nhân vào căn phòng trống, sạch sẽ gọn gàng thoáng mát, lập bàn thờ Phật. Đặt tượng Đức Phật Di Đà Tiếp dẫn trước bệnh nhân, khiến họ trông thấy dễ dàng, cắm một bình hoa, một dĩa trái cây, một lư hương, một đôi đèn cầy và thường xuyên thắp một cây nhang nhỏ có mùi thơm dịu dàng thoang thoảng để bệnh nhân dễ khởi chánh niệm (không dùng nhang thơm nồng, như : nhang Bắc, nhang Thái Lan…). Rồi cầu thỉnh chư Tăng hoặc chư Ni, và các đạo hữu đến trợ niệm. Nếu muốn biết rõ thêm, xin mời xem quyển “Niệm Phật thập yếu” của Hòa thượng Thích Thiền Tâm, chương X nói về Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.
2/- Tín chủ đốt 3 cây nhang nhỏ, khấn vái và lễ Phật 3 lạy. Chủ lễ và đại chúng đến ngồi trên ghế xung quanh giường bệnh nhân. Chủ lễ  khai thị như sau :
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đạo hữu, chúng tôi là chư Tăng (chư Ni) và Phật tử chùa … , được thân quyến báo tin cho biết đạo hữu : Tâm như ngọn đèn trước gió, thân như bọt nước mặt sông, kén cơm sợ thuốc, gần đất xa trời, nên chúng tôi đến đây tụng kinh niệm Phật trợ duyên để cầu nguyện cho đạo hữu. Nếu đạo hữu mãn duyên ở cõi Ta bà, được chư Phật rước về Cực Lạc thì cũng như thuyền xuôi gió thuận. Ngược lại, bệnh tật sớm được tiêu trừ, thân tâm an lạc.
Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Di Đà có thệ nguyện rằng : “Nếu có chúng sanh, muốn sang nước Phật, một lòng tin ưa, xưng danh hiệu Phật, niệm đến muời câu, nếu không Vãng sinh, thề không làm Phật”.
Do đó hôm nay, chúng tôi thành tâm cầu nguyện Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, từ bi phóng quang nhiếp thọ hộ trì, đạo hữu hiện tiền, tinh thần an tịnh, dứt bỏ trần duyên, sáng suốt niệm Phật, hết lòng tha thiết, cầu nguyện vãng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. ¦¦  ¦
 
KỆ KHEN LƯ HƯƠNG
           Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
           Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngửa mong chư Phật thương chứng minh
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát
Ma ha tát. (3 lần) ¦
 
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần) ¦

KỆ KHAI KINH (2)
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bát nhã Hội thượng Phật
Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) ¦
 
KINH TÂM
 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
 
Bồ tát Quán Tự tại, khi thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba la mật đa, thì Ngài soi thấy Năm uẩn đều Không, nên qua hết thảy khổ ách.
Này Ông Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc; Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.
Này ông Lợi Tử ! “Tướng Không” của mọi pháp : Không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong Chơn không - Không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; - Không có Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không có Nhãn giới, cho đến không có Ý thức giới; Không có Vô minh, cũng không có cái hết Vô Minh; Cho đến không có Già Chết, cũng không có cái hết Già Chết; - Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; - Không có Trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chứng đắc, nên Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt đến Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương vào Bát nhã Ba la mật đa, được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nên biết : Bát nhã Ba la mật đa là chú Đại Thần, là chú Đại minh, là chú Vô thượng, là chú Vô đẳng đẳng trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.
Vì vậy, ngài nói bài chú Bát nhã Ba la mật đa liền nói chú rằng : Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát bà ha. ¦
 
THẦN CHÚ VÃNG SANH
          Nam mô A di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) ¦¦ ¦
 
KỆ KHEN PHẬT DI ĐÀ (1)
           Tướng Phật Di Đà sánh chẳng qua,
           Sắc vàng sáng ánh tốt hơn hoa,
           Bạch hào chiếu dịu năm non cả,
           Thanh nhãn trong ngời bốn biển xa,
           Trong sáng hóa ra vô số Phật,
           Hiện hàng Bồ tát cũng Hằng sa,
           Lợi sanh Bốn tám lời từ nguyện,
           Chín phẩm Liên đài độ chúng ta. ¦
Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới, Đại từ Đại bi, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. ¦
Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) ¦
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) ¦
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) ¦
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần) ¦
Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng
Bồ tát. (3 lần) ¦

SÁM DI ĐÀ
(Trích đoạn cuối)
           Di Đà có thệ một lời :
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh,
           Mười phương ai phát lòng thành,
Nhứt tâm mà niệm Hồng danh của Ngài
           Hằng ngày trong lúc hôm mai,
Niệm từ mười tiếng, đến vài ba trăm,
           Khi đi, khi đứng, khi nằm,
Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát
nguyền : ¦
           Nguyện sanh về cõi Bảo liên,
Là nơi Cực Lạc ở miền Tây phương.
           Đến khi thọ mạng vô thường,
Thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền
           Biết bao phước đức nhơn duyên,
Đã về Cực Lạc còn phiền não chi.
           Sự vui trời cũng chẳng bì,
Đêm đêm thong thả, ngày thì vui chơi.
           Sống lâu kiếp kiếp, đời đời,
Không già không chết, không dời đi đâu
           Chúng con sám hối nguyện cầu :
Nguyện về Cực Lạc hồi đầu Tây phương.
¦¦ ¦
 

KỆ HỒI HƯỚNG
           Niệm Phật là hạnh tốt lành,
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sinh.
           Nguyện cho tất cả hàm linh,
Sớm về cõi Tịnh nghe kinh diệu huyền,
           Nguyện tiêu ba chướng não phiền,
Cầu chơn trí huệ, phá xiềng vô minh.
           Nguyện trừ tội chướng điêu linh,
Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm.
           Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,
Hoa sen Chín phẩm sẽ làm mẹ cha.
           Hoa nở thấy Phật hiện ra,
Vô sanh chứng ngộ, bạn ta Thánh Hiền.
           Nguyện đem công đức hiện tiền,
Hướng về khắp cả các miền gần xa.
           Con và cha mẹ ông bà,
Chúng sanh giác ngộ chan hòa Pháp thân
¦¦ ¦
PHỤC NGUYỆN
Nam mô A Di Đà Phật, ¦
Phục nguyện :       
Giác tâm khải ngộ,
tiêu trừ nghiệp họa đường mê.
Đuốc huệ sáng soi,
diệt tận trầm luân nẻo tối.
Sen vàng chín phẩm nở hoa,
Pháp thân hiển hiện Di Đà thọ ký.  ¦
 
Vừa rồi, đệ tử chúng con một lòng xưng niệm hồng danh A Di Đà Phật, hồi hướng công đức, trợ niệm (cầu siêu), Phật tử . . . . . pháp danh . . . . . . , . . . tuổi. Nương nhờ oai thần Tam bảo, nguyện lực không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, khiến cho Phật tử . . . . pháp danh . . . . . , . . . tuổi, sau khi (vừa mới) lâm chung, liền được vãng sanh Tây phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, chứng quả vô sanh, nghe Phật thuyết pháp, được Phật thọ ký.
Phổ nguyện : âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.
(Đại chúng trở lại bàn thờ Phật :)
 
BA TỰ QUY Y
­   Con về nương Phật,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Tỏ ngộ đạo lớn,
     Phát tâm vô thượng. ¦ (1 lạy)
­   Con về nương Pháp,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Thấm nhuần tạng kinh,
     Trí huệ như biển. ¦ (1 lạy)
­   Con về nương Tăng,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Hòa hợp đại chúng,
     Tất cả vô ngại. ¦¦ ¦  (1 lạy)
­________
(*) Ghi chú :
1/- Nếu không đủ thời gian tụng kinh, sau khi đốt hương lễ Phật xong, có thể bắt đầu tụng từ bài “KỆ KHEN PHẬT DI ĐÀ (1)” trở về sau.
2/- Lúc niệm Phật, cả ban hộ niệm và gia đình tín chủ đồng niệm Nam mô A Di Đà Phật 108 lần, hoặc niệm cho đến lúc bệnh nhân mãn phần mới niệm sang danh hiệu chư Bồ tát.
3/- Sau phần trợ niệm, tín chủ nên để máy cassette bên cạnh người mất, mở băng niệm Phật hoặc băng kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, v.v… Theo Hòa thượng Thích Thiền Tâm dạy trong quyển Niệm Phật thập yếu : “Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên di động. Hoặc kẻ chết thân hình dính chất dơ, cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng 3 giờ sau mới được tắm rửa thay đổi y phục”.
 


 
 
 
 

Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này