Nghi Thức Cúng Ngọ - Phật Giáo Việt Nam
12:50 ICT Chủ nhật, 22/09/2019

Nghi Thức Cúng Ngọ

Thứ năm - 01/11/2012 16:01
Nghi Thức Cúng Ngọ

Nghi Thức Cúng Ngọ

(HDPT) - Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát....
 
NGHI THỨC
CÚNG NGỌ
 
NGUYỆN HƯƠNG
(Tùy khóa lễ, có thể lược bớt)
(Vị Chứng minh hoặc Chủ lễ mật niệm :)
CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI :
Án lam. (7 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP :
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
 
(Duy na chập chuông 2 cái, đánh 3 tiếng, chập  ¦¦ ¦¦ ¦  ¦
Vị Chứng minh hoặc Chủ lễ cầm 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, kính cẩn, niệm lớn : )
Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. ¦ (1 xá)
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. ¦ (1 xá)
Nam mô Tây thiên Đông độ, Việt Nam Lịch đại Chư vị Tổ sư, tác đại chứng minh.
¦ (1 xá)

                        Nguyện đem lòng thành kính,
                        Gởi theo đám mây hương,
                        Phảng phất khắp mười phương,
                        Cúng dường ngôi Tam bảo.
                        Thề trọn đời giữ đạo,
                        Theo tự tánh làm lành,
                        Cùng pháp giới chúng sanh,
                        Cầu Phật từ gia hộ,
                        Tâm Bồ đề kiên cố,
                        Chí tu học vững bền,
                        Xa bể khổ nguồn mê,
                        Chóng quay về bờ giác. ¦
              Ngưỡng bạch chư Phật ba đời trong mười phương thế giới :
              Tại chùa . . . . . . . . . , nay có trai chủ tên là . . . . . . . . pháp danh . . . . . . và toàn thể gia quyến thành tâm phụng Phật thỉnh Tăng, làm lễ Sơ thất (Nhị thất . . .) cầu siêu hương linh . . . . . . . . . . . pháp danh . . . . . . . . . . . , . . . tuổi, vãng sanh ngày . . . tháng . . . năm  . . . . . . . Cầu nguyện Tam bảo ở khắp mười phương, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, từ bi tiếp độ chư hương linh và cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, về đây dự lễ, nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, sanh về cõi Tịnh.
              Nguyện cùng tất cả pháp giới chúng sanh, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. ¦
 
              (Nếu có cầu an ... , thì cầu nguyện thêm)
Hương xông đỉnh báu,
Giới định tuệ hương,
Giải thoát, giải thoát tri kiến
                                          quý khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát
Ma ha tát. (3 lần) ¦¦ ¦
 
 ] œ
KỆ PHÁP VƯƠNG
              Đấng Pháp vương vô thượng,
              Ba cõi chẳng ai bằng,
              Thầy dạy khắp trời người,
              Cha lành chung bốn loài.
              Quy y tròn một niệm,
              Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
              Xưng dương cùng tán thán
              Ức kiếp không cùng tận. ¦

QUÁN TƯỞNG
       Phật, chúng sanh, tánh thường
rỗng lặng,
       Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
              Lưới Đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang
 sáng ngời,
       Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
       Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
¦  (1 xá)
ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. ¦ (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ tát. ¦ (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát.
¦¦ ¦ (1 lạy)
 ] œ
 
KỆ KHEN LƯ VÀNG
   Lư vàng hương quý cháy bên trong,
   Trầm nhũ chiên đàn ngào ngạt xông,
   Chư Phật Bồ tát cùng La hán,
   Đến cõi nhân gian chứng tấc lòng.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát
Ma ha tát. (3 lần) ¦
Nam mô Bát nhã Hội thượng Phật
Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) ¦
KINH TÂM
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
 
Bồ tát Quán Tự tại, khi thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba la mật đa, thì Ngài soi thấy Năm uẩn đều Không, nên qua hết thảy khổ ách.
Này Ông Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc; Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.
Này ông Xá Lợi Tử ! “Tướng Không” của mọi pháp : Không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong Chơn không - Không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; - Không có Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không có Nhãn giới, cho đến không có Ý thức giới; Không có Vô minh, cũng không có cái hết Vô Minh; Cho đến không có Già Chết, cũng không có cái hết Già Chết; - Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; - Không có Trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chứng đắc, nên Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt đến Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương vào Bát nhã Ba la mật đa, được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nên biết : Bát nhã Ba la mật đa là chú Đại Thần, là chú Đại minh, là chú Vô thượng, là chú Vô đẳng đẳng trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.
Vì vậy, ngài nói bài chú Bát nhã Ba la mật đa liền nói chú rằng :
Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát bà ha. (3 lần)
¦¦  ¦
Trên trời dưới đất không bằng Phật.
Thế giới đông tây không thể sánh.
Nhân vật xưa nay con biết rõ,
Tất cả không ai bằng được Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần) ¦
 
CÚNG DƯỜNG :
Nam mô Thường trụ Thập phương Phật,
Nam mô Thường trụ Thập phương Pháp,
Nam mô Thường trụ Thập phương Tăng,
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô Đương lai Hạ sanh Di Lặc
tôn Phật,
Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật,
Nam mô Thập phương Tam thế Nhứt thiết
chư Phật,
Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát,
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát,
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát,
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát,
Nam mô Hộ pháp Chư tôn Bồ tát,
Nam mô Già Lam Thánh chúng Bồ tát,
Nam mô Giám Trai Sứ giả Bồ tát,
Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ tát,
Nam mô Lịch Đại Tổ sư Bồ tát,
Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát.
Nẵng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
 (3 lần) ¦
Nẵng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tố rô, ta bà ha. (3 lần) ¦
Món này đẹp thơm ngon,
Trên cúng mười phương Phật,
Kế dâng chư Hiền Thánh,
Dưới gởi đến sáu đường.
Bình đẳng không phân biệt,
Tùy nguyện đều no đủ.
Nay mong người cúng thí,
Được nhiều ba la mật.
Ba đức sáu vị,
Cúng Phật và tăng,
Cùng các hữu tình,
Thảy đồng cúng dường. ¦
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) ¦
KỆ KHEN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Nay con dâng cúng vị cam lồ,
Lượng to hơn cả núi Tu Di,
Tốt đẹp thơm ngon khắp mọi miền,
Chỉ mong từ bi tiếp nhận liền.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát
Ma ha tát. (3 lần) ¦
Cúng Phật đã xong,
Nên nguyện chúng sanh,
Mọi việc đều tốt,
Đủ các pháp Phật. ¦
 
PHỤC NGUYỆN
Nam mô A Di Đà Phật, ¦
Phục nguyện :
     Hương giới định lan xa mười cõi.
     Đèn trời trăng tỏ rạng muôn nơi,
        Hoa thơm trái ngọt biện bày,
Cúng dường Tam bảo, Liên đài chứng minh¦
 
      Vừa rồi, chúng con một dạ chí thành, phúng tụng chơn kinh, có bao công đức, hồi hướng phương Tây, trang nghiêm cõi Tịnh,  trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. ¦
 
Duy nguyện :
Cầu an chư Phật tử : . . . . . . . . . . . .
Phước huệ song tu, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách, tinh tấn tu hành, sớm thành đạo quả. ¦
Thứ nguyện :
Cầu siêu chư hương linh ...
Và cửu huyền thất tổ,
Nội ngoại hai bên,
Chiến sĩ trận vong,
Đồng bào tử nạn,
Nương nhờ Tam bảo,
Bước đến đạo tràng,
Nghe kinh nghe kệ,
Sớm thoát đường mê,
Sanh về Cực Lạc. ¦
 
Phổ nguyện :
Cửa thiền nghiêm tịnh,
Đại chúng an hòa.
Tín chủ được tam đa,
Đàn na thêm ngũ phước.
Âm siêu dương thới,
Pháp giới chúng sanh,
Đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. ¦¦ ¦
 
BA TỰ QUY Y
­   Con về nương Phật,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Tỏ ngộ đạo lớn,
     Phát tâm vô thượng. ¦ (1 lạy)
­   Con về nương Pháp,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Thấm nhuần tạng kinh,
     Trí huệ như biển. ¦ (1 lạy)
­   Con về nương Tăng,
     Nên nguyện chúng sanh,
     Hòa hợp đại chúng,
     Tất cả vô ngại. ¦¦ ¦  (1 lạy)


 
 
  
 

 

Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bồ tát

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này