Nghi Thức Cúng Dường Quá Đường - Phật Giáo Việt Nam
12:48 ICT Chủ nhật, 22/09/2019

Nghi Thức Cúng Dường Quá Đường

Thứ năm - 01/11/2012 16:05
Nghi Thức Cúng Dường Quá Đường

Nghi Thức Cúng Dường Quá Đường

(HDPT) - Thầy cả họa chữ “án lam” vào chén nhỏ. Dùng ngón áp út chấm nước trong chén và búng móng tay, lặp lại 3 lần, rồi đưa thị giả. Thị giả đến bàn thờ Kim sí điểu, đọc..
 
NGHI THỨC
CÚNG DƯỜNG QUÁ ĐƯỜNG
 
(Đại chúng đứng sắp hàng hai bên bàn quá đường, nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá chào nhau, rồi ngồi xuống. Duyệt chúng câu bảng và kiểng (mời xem lại mục Cách thức hành lễ tr. 13). Đại chúng đưa tay trái kiết ấn tam sơn : co ngón giữa và ngón áp, còn 3 ngón kia dựng thẳng, đặt bát cơm lên. Tay mặt kiết ấn cam lồ : ngón cái đè lên ngón áp út, để dựa ngang phía trong miệng bát. Duy na xướng bài cúng dường):
KỆ CÚNG DƯỜNG
Cúng dường thanh tịnh pháp thân
Tỳ Lô Giá Na Phật,
Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật,
Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương lai Hạ sanh Di Lặc tôn Phật,
Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật,
Thập phương Tam thế Nhứt thiết chư Phật
Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,
Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát,
Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát,
Chư tôn Bồ tát Ma ha tát,
Ma ha Bát nhã Ba la mật.

Ba đức sáu vị,
Cúng Phật và tăng,
Cùng các hữu tình,
Thảy đồng cúng dường.
Như khi dùng cơm,
Nên nguyện chúng sanh,
Món ăn thiền định,
Tràn đầy hỷ lạc. ¦
 
(Cúng dường rồi, đại chúng đặt bát xuống. Thầy cả đặt chén nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay phải gắp 7 hạt cơm để vào trong chén, kết ấn cam lồ, mật niệm như sau) :
Pháp lực chẳng nghĩ bàn,
Từ bi không chướng ngại,
Bảy hột khắp mười phương,
Thí đủ hết các cõi.
Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)
Nẵng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 lần)
Nẵng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
Hỡi các chúng quỷ thần,
Nay tôi thí đồ cúng,
Cơm này đến mười phương,
Tất cả cùng chung hưởng.
Án mục lục lăng tá ha. (3 lần) ¦
(Thầy cả họa chữ “án lam” vào chén nhỏ. Dùng ngón áp út chấm nước trong chén và búng móng tay, lặp lại 3 lần, rồi đưa thị giả. Thị giả đến bàn thờ Kim sí điểu, đọc) :
XUẤT SANH
Chim đại bàng cánh vàng,
Các quỷ thần đồng nội,
Mẹ con quỷ La sát,
Cam lộ đều no đủ.
Án mục đế tá ha. (7 lần) ¦
 
(Thầy cả xướng Tăng bạt) :
Phật dạy các tỳ kheo,
Khi ăn giữ năm quán,
Loạn lòng nói chuyện tạp,
Của tín thí khó tiêu.
Đại chúng nghe tiếng khánh, //
Mỗi người đều chánh niệm.
(Đại chúng đồng niệm) :
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.  ¦  (1 xá)
              TAM BẠT RA DÀ DA.  (7 lần) ¦
NÂNG BÁT
(Hai tay bưng bát (chén) ngang trán thầm đọc) :
Bưng lấy bát cơm,
Nên nguyện chúng sanh,
Thành bậc pháp khí,
Nhận trời người cúng.
Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhựt ra hồng phấn tra.
 (3 lần)  ¦
BA MUỖNG CƠM
                   (Mỗi muỗng cơm lạt, tưởng niệm một câu)
                                  Nguyện bỏ các điều ác.
                                             Nguyện làm các việc lành.
                                  Thề độ hết chúng sanh.
NĂM PHÉP QUÁN
(Hai tay trịnh trọng bưng bát và muỗng ngang ngực, mắt nhìn vào bát cơm tưởng niệm) :
1/- Tính công nhiều ít, lý do người đem đến.
2/- Xét đức hạnh mình đủ thiếu mà chịu cúng.
3/- Ngăn lòng tránh lỗi tham sân si là gốc.
4/- Đây là thuốc hay để trị thân khô gầy.
5/- Vì thành nghiệp đạo nên nhận món ăn này.
 
UỐNG NƯỚC
Phật xem một bát nước,
Tám muôn bốn ngàn trùng.
Nếu không trì chú này,
Như ăn thịt chúng sanh.
Án, phạ tất ba ra, ma ni tá ha. (3 lần)  ¦
KIẾT TRAI
Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam Bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiếc lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.
(7 lần) ¦
           –   Do bởi người cúng dường,
                Nên được lợi ích lớn,
                Nếu vui vẻ bố thí,
                Sau ắt được an lạc.
           –   Dùng cơm đã xong,
                Nên nguyện chúng sanh,
                Mọi việc đều tốt,
                Đủ các pháp Phật. ¦
PHỤC NGUYỆN
Nam mô A Di Đà Phật. ¦
Phục nguyện.
Nghe pháp âm mộ đạo từ bi,
phát tâm hiến cúng,
Hiểu diệu nghĩa khởi lòng chánh tín,
lập chí tu hành.
Người hiện thế tăng cường huệ mạng,
tứ trí viên minh,
Khách mãn phần rửa sạch nghiệp căn,
                                      nhất tâm bất loạn. ¦
       
        Vừa rồi, chúng con một dạ chí thành, phúng tụng chơn kinh, có bao công đức, hồi hướng phương Tây, trang nghiêm cõi Tịnh,  trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. ¦

Duy nguyện :
Cầu an chư Phật tử : . . . . . . . . . . . . . . . . . Phước huệ song tu, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách, tinh tấn tu hành, sớm thành đạo quả. ¦
Thứ nguyện :
Cầu siêu chư hương linh ...
Và cửu huyền thất tổ,
Nội ngoại hai bên,
Chiến sĩ trận vong,
Đồng bào tử nạn,
Nương nhờ Tam bảo,
Bước đến đạo tràng,
Nghe kinh nghe kệ,
Sớm thoát đường mê,
Sanh về Cực Lạc. ¦
Phổ nguyện :
Thế giới hòa bình,
Nhân dân an lạc,
Mưa gió thuận hòa,
Mùa màng thạnh vượng.
            Cả trăm họ cải tà quy chánh,
            Suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm,
                        Bao nhiêu phước thiện đều làm,
Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. ¦¦ ¦
 

Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này