Quảng Nam: Phân ban GĐPT TƯ tổ chức thi bậc Lực năm thứ 3 tại Hội An - Phật Giáo Việt Nam